Thành lập trung tâm ngoại ngữ

I. Thông tin cơ bản

Trung tâm ngoại ngữ được thành lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, phù hợp với quy hoạch của địa phương, phải qua trình tự thẩm định, cho phép hoạt động giáo dục theo Luật giáo dục và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Ta có 02 bước:
–  Thành lập trung tâm ngoại ngữ
–  Điều kiện, thủ tục để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục

Cá nhân, tổ chức có quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ. Người đứng đầu tổ chức bao gồm tổ chức kinh tế có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ trực thuộc.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ [...] do tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập.

II. Dịch vụ cung cấp

1. Khảo sát điều kiện
–  Chủ thể thành lập (cá nhân, tổ chức)
–  Điều kiện quy hoạch
–  Điều kiện bộ máy
–  Điều kiện cơ sở vật chất
–  Điều kiện giáo trình, tài liệu
–  Điều kiện khác

2. Xây dựng hồ sơ thành lập trung tâm

3. Xây dựng hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động

4. Đại diện thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

⇒ Kết quả: Quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục

III. Chính sách chuyên đề: Từ tháng 11/2020 - 31/12/2020: Giảm còn: 23.000.000 VNĐ (FDI: 2.500-3.500 USD)

IV. Thông tin tham khảo: Luật số 03/2016/QH14; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP; Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT (tham khảo)

Ngày đăng: 26/5/2018
Ngày cập nhật: 13/11/2020
Luật 68

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Cannot open 'extra/browscap.ini' for reading

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: