Kinh doanh rượu

I. Thông tin cơ bản

Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã.

Ta có 07 nhóm điều kiện:
–  Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp Giấy phép
–  Điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Giấy phép
–  Điều kiện sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại không cần Giấy phép
–  Điều kiện phân phối rượu Giấy phép
–  Điều kiện bán buôn rượu Giấy phép
–  Điều kiện bán lẻ rượu Giấy phép
–  Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ Giấy phép

II. Dịch vụ cung cấp

1. Bảo đảm điều kiện

2. Đề nghị cấp phép:
√  Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
√  Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
√  Giấy phép phân phối rượu
√  Giấy phép bán buôn rượu
√  Giấy phép bán lẻ rượu
√  Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
(Lưu ý: Doanh nghiệp có Giấy phép phân phối rượu được phép nhập khẩu rượu)

Thẩm quyền:
›   Bộ Công Thương cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên và Giấy phép phân phối rượu.
›   Sở Công Thương cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm và Giấy phép bán buôn rượu.
›   Phòng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu và Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

3. Phí dịch vụ: Liên hệ

III. Chính sách chuyên đề: Không có

IV. Thông tin tham khảo: Luật số 03/2016/QH14; Nghị định số 105/2017/NĐ-CP

Luật 68

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Cannot open 'extra/browscap.ini' for reading

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: