Kinh doanh dịch vụ lữ hành

I. Thông tin cơ bản

Kinh doanh lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa và quốc tế.

Kinh doanh lữ hành thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế.

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành phải có phương án kinh doanh lữ hành, phải có chương trình du lịch cho khách du lịch, người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành phải có thời gian nhất định hoạt động trong lĩnh vực. Đối với lữ hành quốc tế phải có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp, có tiền ký quỹ tại ngân hàng là (inbound, outbound) 250 triệu, 500 triệu, và một số điều kiện khác...

II. Dịch vụ cung cấp

1. Đối với kinh doanh lữ hành nội địa
√  Soạn thảo phương án kinh doanh lữ hành nội địa;
√  Soạn thảo chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa;
√  Hoàn thiện giấy tờ về người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa;
√  Đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

2. Đối với kinh doanh lữ hành quốc tế
√  Soạn thảo phương án kinh doanh lữ hành;
√  Soạn thảo chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế;
√  Hoàn thiện giấy tờ về người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế;
√  Hoàn thiện giấy tờ đối với hướng dẫn viên của doanh nghiệp lữ hành;
√  Hoàn thiện giấy chứng nhận tiền ký quỹ;
√  Thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh và trung ương.

⇒ Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp theo phạm vi kinh doanh, bao gồm:
a) Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;
b) Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;
c) Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Note: Từ ngày 01/01/2018, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định số 92/2007/NĐ-CP & Nghị định số 180/2013/NĐ-CP

3. Phí dịch vụ: Liên hệ 

III. Chính sách chuyên đề: Không có

IV. Thông tin tham khảo: Luật số 03/2016/QH14; Luật số 44/2005/QH11; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 180/2013/NĐ-CP; Thông tư số 34/2014/TT-NHNN

Luật 68

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Cannot open 'extra/browscap.ini' for reading

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: