Giải thể doanh nghiệp

I. Thông tin cơ bản

Giải thể là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động trong điều kiện bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp (khác với phá sản là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động trong tình trạng mất khả năng thanh toán).

Theo quy định tại các Điều 201, 211 & 209 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có 06 trường hợp chủ yếu dẫn đến giải thể doanh nghiệp:
—  Kết thúc thời hạn
—  Theo quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp
—  Không chuyển đổi loại hình sau 06 tháng liên tục liên quan đến THÀNH VIÊN
—  Thành lập giả mạo
—  Thành lập bởi những người bị cấm thành lập
—  Ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với 02 cơ quan
Điều kiện giải thể doanh nghiệp đối với các trường hợp là bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Lưu ý 1: Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các CN, VPĐD, ĐĐKD của doanh nghiệp (k1 Đ59 NĐ78)
Lưu ý 2: Trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (phạt tiền từ 20-30 triệu tại điểm đ khoản 4 Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP)
Lưu ý 3: Giải thể thực hiện quyết toán thuế/không phải thực hiện quyết toán thuế: http://luat68.com/hoi-dap-cac-truong-hop-giai-the-khong-phai-thuc-hien-quyet-toan-thue
Lưu ý 4: Giải thể liên quan đến xác nhận của Tổng cục Hải quan: http://luat68.com/hoi-dap-xac-nhan-hoan-thanh-nghia-vu-nop-thue-cua-tong-cuc-hai-quan
Lưu ý 5: Có 02 trường hợp thường gặp:
—  Giải thể theo quyết định của DN: http://luat68.com/hoi-dap-giai-the-theo-quyet-dinh-cua-chu-so-huu-doanh-nghiep
—  Giải thể theo quyết định của Phòng ĐKKD: http://luat68.com/hoi-dap-giai-the-trong-truong-hop-bi-thu-hoi-giay-chung-nhan-dang-ky-doanh-nghiep

Trình tự giải thể:
- Tại TCHQ: Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế: http://luat68.com/hoi-dap-xac-nhan-hoan-thanh-nghia-vu-nop-thue-cua-tong-cuc-hai-quan
- Tại CQT: Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế: http://luat68.com/hoi-dap-cham-dut-hieu-luc-ma-so-thue
- Tại CQĐKKD, lần 1: Hồ sơ thông báo quyết định giải thể (Lưu ý 5)
- Tại CQĐKKD, lần 2: Hồ sơ giải thể (Lưu ý 5)

II. Dịch vụ cung cấp
1. Giải thể doanh nghiệp
2. Phí dịch vụ: 5-10.000.000 đồng (Chưa có VAT)

⇒ Kết quả: Thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh về việc giải thể của doanh nghiệp

III. Chính sách chuyên đề: Không có

IV. Thông tin tham khảo: Luật số 68/2014/QH13; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

Luật 68

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Cannot open 'extra/browscap.ini' for reading

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: