Thành lập công ty trọn gói. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp...

I. Thành lập hộ kinh doanh

II. Thành lập doanh nghiệp tư nhân

III. Thành lập công ty hợp danh, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần
1. Dịch vụ cơ bản
  Gói A: 1.000.000đ ⇔ 10 ngày làm việc
  Gói B: 2.000.000đ ⇔ 06 ngày làm việc
  Gói C: 3.000.000đ ⇔ 03 ngày làm việc
  Gói D: 6.000.000đ ⇔ 01 ngày làm việc. Kết quả:
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 Con dấu
2. Dịch vụ tiêu chuẩn
  Gói E: 2.000.000đ. Kết quả:
  Như Gói A
  Bố cáo thành lập
  Đăng tải thông báo mẫu con dấu
  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp trong 3 tháng đầu
  Gói F: 3.000.000đ. Kết quả:
  Như Gói E
  Hướng dẫn giao dịch điện tử
  Hướng dẫn khai, nộp lệ phí môn bài
  Hướng dẫn phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
  Hướng dẫn thủ tục đề nghị sử dụng, đặt in, phát hành hóa đơn tự in, đặt in
  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, hướng dẫn kế toán, hướng dẫn khai thuế, tư vấn hóa đơn trong 6 tháng đầu
  Gói G: 6.000.000đ. Kết quả:
  Như Gói F
  Lập sổ đăng ký thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên
  Lập sổ đăng ký cổ đông công ty cổ phần
  Soạn thảo quyết định bổ nhiệm lãnh đạo công ty
  Soạn thảo quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
  Soạn thảo hợp đồng thuê nhà
  Soạn thảo hợp đồng lao động
  Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty
  Lập chứng từ góp vốn
  Mở sổ kế toán
  Xây dựng quy chế tài chính
  Xây dựng quy chế lương
  Xây dựng quy chế thưởng
  Xây dựng quy chế công tác phí
  Xây dựng quy chế chi thưởng sáng kiến, cải tiến và hội đồng nghiệm thu
  Xây dựng quy định sử dụng văn phòng phẩm, bảo hộ lao động
  Xây dựng quy định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao tài sản cố định
  Xây dựng quy định phân bổ tài sản không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định
  Xây dựng quy định định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh
  Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (nếu có)
  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, hướng dẫn kế toán, hướng dẫn khai thuế, tư vấn hóa đơn, tư vấn pháp luật kiểm tra, thanh tra trong 12 tháng đầu
  Gói H: 8.000.000đ. Kết quả:
  Như Gói F
  Tư vấn đặt tên doanh nghiệp
  Tư vấn khắc con dấu theo chuẩn quốc tế
  Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (VNPT Invoice): SL 1000
  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, hướng dẫn kế toán, hướng dẫn khai thuế, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến hóa đơn điện tử trong 12 tháng đầu
3. Dịch vụ chuyên biệt
  Gói I: 20.000.000đ
  Điều lệ công ty chuyên biệt*

  Hồ sơ đăng ký thành lập chuyên biệt
  Bảo đảm tuân thủ pháp luật doanh nghiệp (2-year warranty)
  Ưu đãi khác theo chương trình
4. Trường hợp khách hàng thuộc nhà đầu tư nước ngoài
  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Liên hệ
  Chi tiết: X. 1. a

Ghi chú:
Luật 68 hiện đang cung cấp dịch vụ thành lập công ty với 08 gói chính (A, B, C, D, E, F, G, H) và gói chuyên biệt.
− Gói A, B, C, D dành cho trường hợp thành lập pháp nhân và chưa cần các thủ tục.
− Gói E là gói nền tảng, thích hợp đối với doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư.
− Gói F là gói nâng cao, thích hợp đối với doanh nghiệp sẵn sàng gia nhập thị trường.
− Gói G là gói toàn diện, thích hợp đối với doanh nghiệp sẵn sàng cho các hoạt động kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
− Gói H là gói phong cách, thích hợp đối với doanh nghiệp đề cao bản sắc, lựa chọn tiên phong.
− Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (bố cáo thành lập) là 300.000đ. Doanh nghiệp công bố trong 30 ngày.
− Việc đăng tải thông báo mẫu con dấu là không bắt buộc. Doanh nghiệp tự mình quyết định về hiệu lực của con dấu.


Hỗ trợ doanh nghiệp sau thành lập tại đây.

IV. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
− Thông báo sử dụng mẫu con dấu
− Thông báo thay đổi mẫu con dấu
− Thông báo hủy mẫu con dấu
− Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế
− Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp
− Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh
− Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập
− Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ

V. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
− Đổi tên doanh nghiệp
− Thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng huyện
− Thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác huyện
− Thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh
− Thay đổi giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp
− Thay đổi tăng vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp

− Thay đổi người đại diện theo pháp luật
− Thay đổi khác trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

− Hiệu đính thông tin: miễn phí

VI. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
− Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
− Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
− Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

VII. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
− Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh
− Chi nhánh tạm ngừng kinh doanh
− Văn phòng đại diện tạm ngừng kinh doanh
− Địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh
(Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không quá một năm & tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không quá hai năm)
− Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

VIII. Tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp
− Chia doanh nghiệp
− Tách doanh nghiệp
− Hợp nhất doanh nghiệp
− Sáp nhập doanh nghiệp
(Công ty bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập chấm dứt tồn tại)
− Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên
− Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên
− Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần và ngược lại
− Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

− Giải thể doanh nghiệp
− Phá sản doanh nghiệp
(Giải thể doanh nghiệp bao gồm trường hợp không phải thực hiện quyết toán thuế và trường hợp thực hiện quyết toán thuế. Phá sản doanh nghiệp giải quyết tại Tòa án)

IX. Thay đổi sở hữu
− Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
− Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
− Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

X. Khác
1. Hoạt động đầu tư
a) Hoạt động đầu tư tại Việt Nam
− Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
− Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
− Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
b) Hoạt động đầu tư ra nước ngoài
2. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tiêu biểu:
− Sản xuất con dấu
− Kinh doanh dịch vụ in
− Kinh doanh dịch vụ lưu trú
− Kinh doanh dịch vụ cầm đồ
− Kinh doanh dịch vụ karaoke
− Kinh doanh dịch vụ vũ trường
− Kinh doanh dịch vụ xoa bóp
− Kinh doanh dịch vụ bảo vệ
− Kinh doanh dịch vụ đòi nợ
...
− Hành nghề luật sư
− Hành nghề công chứng
− Hành nghề giám định tư pháp
− Hành nghề thừa phát lại
− Kinh doanh dịch vụ kế toán
− Kinh doanh dịch vụ kiểm toán
− Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế
− Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan
...
− Kinh doanh rượu
− Kinh doanh dược
− Kinh doanh vận tải
− Kinh doanh dịch vụ việc làm
− Kinh doanh bất động sản
− Kinh doanh dịch vụ lữ hành
− Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
− Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ
...
− Xuất khẩu gạo
− Khai thác thủy sản
− Kinh doanh thủy sản
− Kinh doanh thức ăn thủy sản
...
− Kinh doanh vàng
− Hoạt động ngoại hối
(Luật số 03/2016/QH14)

3. Một số hoạt động mà luật quy định về vốn pháp định
− Ngân hàng thương mại (3.000 tỷ)
− Công ty tài chính (500 tỷ)
− Công ty cho thuê tài chính (150 tỷ)
− Kinh doanh chứng khoán (165 tỷ, 100 tỷ, 25 tỷ, 10 tỷ)

− Kinh doanh bất động sản (20 tỷ)
− Kiểm toán (5 tỷ)
− Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (5 tỷ)
− Thiết lập mạng viễn thông công cộng (500 tỷ, 300 tỷ, 100 tỷ, 30 tỷ, 20 tỷ, 5 tỷ)
− Kinh doanh bảo hiểm (600 tỷ, 300 tỷ)
− Môi giới bảo hiểm (4 tỷ)
− Điện ảnh (1 tỷ)
4. Ký quỹ
Ký quỹ là việc doanh nghiệp gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên có quyền được tổ chức tín dụng nơi ký quỹ thanh toán, bồi thường thiệt hại. Một số ví dụ:
− Nhà đầu tư phải ký quỹ theo quy định của Luật đầu tư với mức ký quỹ từ 1% đến 3% vốn đầu tư của dự án
− Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải ký quỹ với mức ký quỹ là 1 tỷ

− Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế (inbound, outbound) phải ký quỹ với mức ký quỹ là 250 triệu, 500 triệu
− Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký quỹ với mức ký quỹ là tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ


Cập nhật: 01/04/2017

Luật 68

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Cannot open 'extra/browscap.ini' for reading

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: